သိန်း တစ်သောင်းခွဲဆု

ဠ ၂၇၇၄၆၅

သိန်းတစ်သောင်း

ဠ ၁၀၆၈၉၆

သိန်းငါးထောင်

ယ ၄၃၅၅၈၀

ကဃ ၉၆၄၅၇၂

သိန်း(၂၀၀၀)

င ၁၆၄၇၅၁တ ၁၆၁၀၁၅

ကက ၃၉၁၇၀၄

ဠ ၅၈၅၂၇၆

ကဂ ၄၉၉၁၅၇

ည ၆၅၂၂၄၄

သိန်းတစ်ထောင်

ခ ၁၇၉၄၇၂

ဘ ၆၀၆၅၇၁

ဍ ၃၃၇၇၃၅

ဍ ၅၁၂၃၂၉

င ၅၀၅၉၇၈

တ ၁၈၀၁၇၉

စ ၅၈၂၉၀၈

ဃ ၃၂၆၈၈၁

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ(၃)သိန်းဆု

ရှေ့အက္ခရာနဲ့ဂဏန်း ငါးလုံး အစဉ်လိုက်တူရမယ်ဍ ၁၈၈၄၀

င ၃၅၀၃၃

ရ ၁၈၈၂၂

မ ၃၈၉၁၈

ကခ ၄၅၂၈၈

မ ၅၃၃၂၅

ကက ၆၉၆၇၅

ဠ ၉၉၀၈၀

ကက ၄၀၆၄၃

င ၆၄၅၇၁

ဃ ၄၄၃၈၀

ဟ ၈၅၁၆၃

ဓ ၇၆၅၉၆

ဏ ၂၉၉၀၅

သ ၃၃၂၉၅

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ(၂)သိန်းဆု

ရှေ့အက္ခရာနဲ့ဂဏန်း လေးလုံးအစဉ်လိုက်တူရမည်

ဃ ၉၂၅၆

ခ ၉၄၁၉

ကဃ ၅၄၆၈

ကက ၈၄၅၇

ကခ ၃၅၃၅

ဌ ၂၆၆၇

ခ ၄၆၃၂

စ ၈၂၃၀

ဝ ၂၉၃၈

ဍ ၈၉၆၅

ကက ၆၇၂၉

ဌ ၈၂၁၄

ရ ၃၆၈၅

ဟ ၈၇၈၉

လ ၈၀၁၅

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ(၁)သိန်းဆု

ရှေ့အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း သုံးလုံးအစဉ်လိုက်တူရမည်

ဃ ၃၁၆

ဃ ၈၀၈

ဖ ၉၆၃

ဠ ၇၆၈

င ၄၆၀

ဍ ၉၇၄

ဈ ၅၇၉

ရ ၆၉၆

ဆ ၉၁၄

ဌ ၈၅၈

ဈ ၂၁၄

အ ၅၄၂

ကက ၆၆၉

ဘ ၅၈၂

ခ ၆၉၂

ကင ၁၈၉

က ၉၀၀

ပ ၅၅၂

ဃ ၂၇၁

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ(၅)သောင်းဆု

အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း နှစ်လုံးအစဉ်လိုက်တူရမည်

မ ၈၉

ကဃ ၄၂

စ ၁၇

ဟ ၈၅

ဌ ၆၈

ကက ၅၁

ဎ ၆၂

ဈ ၅၈

ထ ၁၅

ကဃ ၂၅

ကင ၁၂

ဠ ၇၆

ကဃ ၃၅

ဋ ၄၃

စ ၁၂

ဍ ၅၇

ကခ ၄၆

ဈ ၅၂

ကက ၁၆

CRD-Power ထီဆိုင် ထီပေါက်စဉ်ပေါင်းချုပ်နဲ့ပြန်တိုက်ပါ

Post a Comment

Previous Post Next Post