COVID-19 แ€€ာแ€€ွแ€š်/แ€€ုแ€žแ€”ေแ€žแ€Š့် แ€€ျแ€”်းแ€™ာแ€›ေး
แ€แ€”်แ€‘แ€™်းแ€™ျားแ€กแ€ွแ€€် แ€งแ€›ာแ€แ€ီแ€–ောแ€„်แ€’ေးแ€›ှแ€„်းแ€”ှแ€„့် AYA SOMPO แ€กာแ€™แ€ံแ€€ုแ€™္แ€•แ€ီแ€œီแ€™ိแ€แ€€် แ€ฅแ€€္แ€€แ€‹္แ€Œ แ€ฆးแ€‡ော်แ€‡ော် แ€€ျแ€•်แ€žိแ€”်း(แ…แ€แ€แ€)แ€œှူแ€’ါแ€”်း
-------------- -------------------------------
แ€งแ€›ာแ€แ€ီแ€–ောแ€„်แ€’ေးแ€›ှแ€„်းแ€”ှแ€„့် AYA SOMPO แ€กာแ€™แ€ံแ€€ုแ€™္แ€•แ€ီแ€œီแ€™ိแ€แ€€် แ€ฅแ€€္แ€€แ€‹္แ€Œ แ€ฆးแ€‡ော်แ€‡ော်แ€žแ€Š် แ€€ျแ€”်းแ€™ာแ€›ေးแ€”ှแ€„့် แ€กားแ€€แ€…ားแ€แ€”်แ€€ြီးแ€Œာแ€” แ€•ြแ€Š်แ€‘ောแ€„်แ€…ုแ€แ€”်แ€€ြီး แ€ฆးแ€™ြแ€„့်แ€‘ွေးแ€”ှแ€„့် แ€†ွေးแ€”ွေးแ€ိုแ€„်แ€•แ€„်၍ แ€€ူးแ€…แ€€်แ€™ြแ€”် แ€กแ€†ုแ€်แ€›ောแ€„် แ€›ောแ€‚ါ Coronavirus Disease 2019 (COVID–19) แ€€ာแ€€ွแ€š်แ€€ုแ€žแ€›ေးแ€”ှแ€„့်แ€…แ€•်แ€œျแ€‰်း၍ แ€…ွแ€™်းแ€…ွแ€™်းแ€แ€™ံ แ€ာแ€แ€”်แ€‘แ€™်းแ€†ောแ€„်แ€”ေแ€€ြแ€žแ€Š့် แ€€ျแ€”်းแ€™ာแ€›ေးแ€”ှแ€„့်แ€กားแ€€แ€…ားแ€แ€”်แ€€ြီးแ€Œာแ€”แ€œแ€€်แ€กောแ€€်แ€›ှိ แ€€ျแ€”်းแ€™ာแ€›ေး แ€แ€”်แ€‘แ€™်းแ€™ျားแ€กแ€ွแ€€် แ€งแ€›ာแ€แ€ီแ€–ောแ€„်แ€’ေးแ€›ှแ€„်းแ€”ှแ€„့် AYA SOMPO แ€กာแ€™แ€ံ แ€€ုแ€™္แ€•แ€ီแ€œီแ€™ိแ€แ€€်แ€ို့แ€™ှ แ€•ူးแ€•ေါแ€„်းแ€€ာแ€€ျแ€”်းแ€™ာแ€›ေးแ€…ောแ€„့်แ€›ှောแ€€်แ€™ှုแ€›แ€”်แ€•ုံแ€„ွေ แ€„ွေแ€€ျแ€•်แ€žိแ€”်း (แ…,แ€แ€แ€) แ€ိแ€ိแ€€ို แ€™แ€แ€Š် แ€•ေးแ€กแ€•်แ€œှူแ€’ါแ€”်းแ€ဲ့แ€•ါแ€žแ€Š်။

แ€‘ို့แ€กแ€ူ แ€ေแ€˜ာแ€‚ီแ€กแ€‘ူးแ€€ုแ€†ေးแ€›ုံแ€€ြီးแ€™ှ แ€”ေแ€›ေးแ€‘ိုแ€„်แ€›ေး แ€กแ€แ€€်แ€กแ€ဲ แ€€ြုံแ€”ေแ€›แ€žော แ€†แ€›ာแ€แ€”်၊ แ€žူแ€”ာแ€•ြုแ€™ျား แ€กแ€”ေแ€–ြแ€„့် AYA BANK แ€žแ€„်แ€แ€”်းแ€€ျောแ€„်းแ€ွแ€„် แ€กแ€†แ€„်แ€•ြေแ€…ွာ แ€”ေแ€‘ိုแ€„်แ€…ားแ€žောแ€€်แ€žွားแ€œာแ€”ိုแ€„်แ€›ေး
แ€…ီแ€…แ€‰်แ€†ောแ€„်แ€›ွแ€€် แ€‘ားแ€›ှိแ€•ါแ€žแ€Š်။

๐ถ๐‘Ÿ๐‘’๐‘‘๐‘–๐‘ก แ€งแ€›ာแ€แ€ီแ€–ောแ€„်แ€’ေးแ€›ှแ€„်း

แ€งแ€›ာแ€แ€ီแ€›ဲแ€žွေးแ€”แ€Š်

Zawgyi

COVID-19 แ€€ာแ€€ြแ€š္/แ€€ုแ€žေแ€”แ€žแ€Š့္ แ€€်แ€”္းแ€™ာေแ€›း
แ€แ€”္แ€‘แ€™္းแ€™်ားแ€กแ€ြแ€€္ แ€งแ€›ာแ€แ€ီေแ€–ာแ€„္ေแ€’းแ€›ွแ€„္းႏွแ€„့္ AYA SOMPO แ€กာแ€™แ€ံแ€€ုแ€™แธแ€ီแ€œီแ€™ိแ€แ€€္ แ€ฅแ€€ၠแ‚’ แ€ฆးေแ€‡ာ္ေแ€‡ာ္ แ€€်แ€•္แ€žိแ€”္း(แ…แ€แ€แ€)แ€œႉแ€’ါแ€”္း
-------------- -------------------------------
แ€งแ€›ာแ€แ€ီေแ€–ာแ€„္ေแ€’းแ€›ွแ€„္းႏွแ€„့္ AYA SOMPO แ€กာแ€™แ€ံแ€€ုแ€™แธแ€ီแ€œီแ€™ိแ€แ€€္ แ€ฅแ€€ၠแ‚’ แ€ฆးေแ€‡ာ္ေแ€‡ာ္แ€žแ€Š္ แ€€်แ€”္းแ€™ာေแ€›းႏွแ€„့္ แ€กားแ€€แ€…ားแ€แ€”္แ‚€แ€€ီးแ€Œာแ€” ျแ€•แ€Š္ေแ€‘ာแ€„္แ€…ုแ€แ€”္แ‚€แ€€ီး แ€ฆးျแ€™แ€„့္ေแ€‘ြးႏွแ€„့္ ေแ€†ြးေႏြးแ€ိုแ€„္แ€•แ€„္၍ แ€€ူးแ€…แ€€္ျแ€™แ€”္ แ€กแ€†ုแ€္ေแ€›ာแ€„္ ေแ€›ာแ€‚ါ Coronavirus Disease 2019 (COVID–19) แ€€ာแ€€ြแ€š္แ€€ုแ€žေแ€›းႏွแ€„့္แ€…แ€•္แ€œ်แ€ฅ္း၍ แ€…ြแ€™္းแ€…ြแ€™္းแ€แ€™ံ แ€ာแ€แ€”္แ€‘แ€™္းေแ€†ာแ€„္ေแ€”แพแ€€แ€žแ€Š့္ แ€€်แ€”္းแ€™ာေแ€›းႏွแ€„့္แ€กားแ€€แ€…ားแ€แ€”္แ‚€แ€€ီးแ€Œာแ€”แ€œแ€€္ေแ€กာแ€€္แ€›ွိ แ€€်แ€”္းแ€™ာေแ€›း แ€แ€”္แ€‘แ€™္းแ€™်ားแ€กแ€ြแ€€္ แ€งแ€›ာแ€แ€ီေแ€–ာแ€„္ေแ€’းแ€›ွแ€„္းႏွแ€„့္ AYA SOMPO แ€กာแ€™แ€ံ แ€€ုแ€™แธแ€ီแ€œီแ€™ိแ€แ€€္แ€ိုแ‚”แ€™ွ แ€•ူးေแ€•ါแ€„္းแ€€ာแ€€်แ€”္းแ€™ာေแ€›းေแ€…ာแ€„့္ေแ€›ွာแ€€္แ€™ႈแ€›แ€”္แ€•ုံေแ€„ြ ေแ€„ြแ€€်แ€•္แ€žိแ€”္း (แ…,แ€แ€แ€) แ€ိแ€ိแ€€ို แ€™แ€แ€Š္ ေแ€•းแ€กแ€•္แ€œႉแ€’ါแ€”္းแ€ဲ့แ€•ါแ€žแ€Š္။

แ€‘ိုแ‚”แ€กแ€ူ ေแ€แ€˜ာแ€‚ီแ€กแ€‘ူးแ€€ုေแ€†းแ‚ုံแ‚€แ€€ီးแ€™ွ ေแ€”ေแ€›းแ€‘ိုแ€„္ေแ€›း แ€กแ€แ€€္แ€กแ€ဲ แ‚€แ€€ဳံေแ€”แ€›ေแ€žာ แ€†แ€›ာแ€แ€”္၊ แ€žူแ€”ာျแ€•ဳแ€™်ား แ€กေแ€”ျแ€–แ€„့္ AYA BANK แ€žแ€„္แ€แ€”္းေแ€€်ာแ€„္းแ€ြแ€„္ แ€กแ€†แ€„္ေျแ€•แ€…ြာ ေแ€”แ€‘ိုแ€„္แ€…ားေแ€žာแ€€္แ€žြားแ€œာႏိုแ€„္ေแ€›း
แ€…ီแ€…แ€ฅ္ေแ€†ာแ€„္แ‚ြแ€€္ แ€‘ားแ€›ွိแ€•ါแ€žแ€Š္။

๐ถ๐‘Ÿ๐‘’๐‘‘๐‘–๐‘ก แ€งแ€›ာแ€แ€ီေแ€–ာแ€„္ေแ€’းแ€›ွแ€„္း

แ€งแ€›ာแ€แ€ီแ€›ဲေแ€žြးแ€”แ€Š္

Post a Comment

Previous Post Next Post