ပိုကဆြံသိနြးခွီကောကရြပမယေ့ြ လောဘမရှိပဲ ပိုငရြှငကြိုပှနရြှာပှီး ပေးခဲ့တဲ့ အမွိုးသမီးရဲ့ လေးစားဖှယလြုပရြပလြေးကို ဂုဏပြှုနိုငအြောငမြွှဝလေိုကပြါတယြ…ဒီနေ့အငြးစိနကြညနမှာကားလိုငစြငဝြငတြာ။ အကွိုးတြောဆောငနြဲ့လုပတြော့ နားနဆေောငမြှာအေးရာအေးကှောငြးfbသုံးနတော။အဲ့ဒီအခွိနမြှာပုံထဲကအကွီအဖှူနဲ့အမွိုးသမီးဝနထြမြးဟုတဟြနတြော့မတူအကွိုးဆောငလြားပဲ။ပိုကဆြံရှဈသိနြးကွောကြောကရြတာ။ဘယသြူဟာလဲအောမြေးနတယြေ။နားနဆေောငကြလူတှလေဲမော့ကှညကြှပေါ့။


ပှီးတော့ခပလြှမြးလှမြးကအမွိုးသမီးတဈယောကြ သူ့ကှောပိုးအိတဖြှငကြှည့ပြှီးပှူးတူးပှာတာနဲ့ သူ့ဟာဖှဈကှောငြးဘဏမြှ အခုမနကဆြယသြိနြးထုတပြှီး မညြ၍မညမြွှသုံးကှောငြးမညမြွှကနွကြှောငြးပှောပှတယြ။ကောကရြတဲ့အမွိုးသမီးကရှညရြှညဝြေးဝေးရဈမနပေဲခကွခြငွြးပှနပြေးတယြ။ပိုငရြှငကြလဲပိုကဆြံရရငြေးလကတြှတေုနနြတော။ သူလဲပူထူပှီးမေ့နဟနေတြူတယြ။ နားနဆေောငထြဲကလူအခွို့ကမုန့ဖြိုးလေးပေးလိုကြဦးလလေို့ပှောတော့2သောငြးလားမသိဘူး။လုံးဝမယူဘူးဗှာ။တဈကယ့အြရိုးခံ။သူတို့ထှကသြှားတော့အဆောငထြဲမှာပှောကနွနြကှတောပေါ့။အဲ့ဒီအမွိုးသမီးကိုနာမညလြဲမသိပါဘူး။ရိုးသားမှုကိုသဘောကလွို့ခှင့မြတောငြးပဲဓာတဖြမြးတငလြိုကတြာ။ခှင့လြှှတမြယထြငပြါတယြ။(မကှနြးကှနြးလို့ခေါတြယဗြွ။အငြးစိနကြညနရုံးအကူနစေားဝနထြမြးပါဗွ။ပှဲစားမဟုတပါ။)ကနွောခြှင့တြောငြးပှီးဓာတဖြမြးခဲ့သေးတယြ။ဒီလိုလူမွိုး ရှားသှားပါပှီ။ ဒါကှောင့ြ သူ့ရဲ့ ရိုးသားဖှူစငမြှုလေးကိုဂုဏပြှုစကားဆိုရငြး အသိအမှတပြှုပေးကှရငြ သူလညြး ပွောရြှှငမြယထြငပြါတယြ။

Post a Comment

Previous Post Next Post