မႏၲေလးၿမိဳ့တြင္း Stay at Home သတ္မွတ္ထားသည့္ ၿမိဳ့နယ္အတြင္းရွိ လမ္းမအခ်ိဳ့ အသြားအလာအကန္႔အသတ္ျဖင့္ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး COVID-19 ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမွ သိရသည္။


COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္တားဆီးနိုင္ေရးအတြက္ မႏၲေလးခရိုင္အတြင္းရွိ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ့နယ္၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ့နယ္ႏွင့္ အမရပူရၿမိဳ့နယ္တို့အား မိမိေနအိမ္တြင္ ေနထိုင္ေရး( Stay at Home) အစီအစဥ္တြင္ အက်ဳံးဝင္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ကာကြယ္ နွိမ္နင္းေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၂၁ ပုဒ္မခြဲ (ခ) ပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို က်င့္သုံး၍ အမိန႔္ကို စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္ ညပိုင္းတြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။


ေနအိမ္တြင္ ေနထိုင္ေရး (Stay at Home) အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ေသာၿမိဳ့နယ္မ်ား၌ ေနထိုင္သည့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္။


(က) မိမိေနအိမ္တြင္သာ ေနထိုင္ရန္


(ခ) အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အိမ္မွေန၍ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္၊


(ဂ) မျဖစ္မေန ေဈးဝယ္ရန္အတြက္ တစ္အိမ္လၽွင္ တစ္ဦးသာ သြားေရာက္ရန္၊


(ယာဥ္ေမာင္းပါလၽွင္ (၂)ဦး ခြင့္ျပဳ)


(ဃ) ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္း သြားေရာက္ရန္ရွိပါက တစ္အိမ္လၽွင္ ႏွစ္ဦးသာ သြားေရာက္ရန္၊ (ယာဥ္ေမာင္းပါလၽွင္ (၃) ဦး ခြင့္ျပဳ)


(င) ေနအိမ္မွ ျပင္ပသို့ သြားလာလၽွင္ ပါးစပ္/ႏွာေခါင္းစည္း (mask) တပ္ရန္၊


(စ) ရပ္ကြက္အတြင္း ေဈးဝယ္ျခင္းအတြက္ ယာဥ္ေမာင္းအျပင္ ယာဥ္ေပၚတြင္ တစ္ဦး၊ ေဆး႐ုံေဆးခန္း သြားေရာက္ျခင္းအတြက္ ယာဥ္ေမာင္းအျပင္ ယာဥ္ေပၚတြင္ ႏွစ္ဦးသာ သြားေရာက္ရန္။


(၁) ေနအိမ္တြင္ ေနထိုင္ေရး (Stay at Home) အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ေသာၿမိဳ့နယ္မ်ားရွိ အစိုးရဌာနမ်ားအေနျဖင့္ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား (၂)ပတ္႐ုံးတက္


(၂)ပတ္အိမ္မွေန၍ ႐ုံးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေစေရး အေၾကာင္းၾကားခ်က္ အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။


(၂) ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္သုံးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ား၊ စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ သား၊ ငါး၊ အေအးခန္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆးဝါးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းကိရိယာ ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ျဖန႔္ျဖဴးေရာင္းခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရသန႔္ထုတ္လုပ္ျဖန႔္ျဖဴးေရာင္းခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေန႔စဥ္တစ္ကိုယ္ရည္သုံး ပစၥည္း ထုတ္လုပ္သည့္စက္႐ုံတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ သြားေရာက္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၌ မျဖစ္မေန တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ားသည္ အလုပ္သို့ သြားလာခြင့္ရွိသည္။


(၃) ကုန္တင္သေဘၤာမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မွုေပးရသည့္ ပုဂၢလိကဆိမ္ကမ္းမ်ား၊ သေဘၤာလိုင္း ဌာေနကိုယ္စားလွယ္႐ုံးမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္စည္ ပို့ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္း (Freight Forwarder) ကုမၸဏီေအဂ်င္စီမ်ား၊ ကုန္ေသတၱာတင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းပို့ကုန္/သြင္းကုန္ သယ္ေဆာင္သည့္ ကုန္တင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေရယာဥ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္းတြင္းကုန္ေသတၱာစခန္းမ်ား (Inland Container Depot) ႏွင့္ ကုန္းတြင္းဆိပ္မ်ား (Dry Port) မွ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အလုပ္သို့ သြားလာခြင့္ရွိသည္။


(၄) ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မွုေပးရေသာလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ စာပို့တိုက္ဝန္ေဆာ္ငမွုလုပ္ငန္း၊ ႀကိဳးဖုန္းႏွင့္ မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္း၊ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မွုမ်ား၊ တာဝါႏွင့္ ဖိုင္ဘာျပဳျပင္ ျခင္း ဝန္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္းမွ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အလုပ္သို့ သြားလာခြင့္ရွိသည္။

(ဆိုင္ဖြင့္လွစ္၍ တယ္လီဖုန္းေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေဒတာေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ခြင့္မျပဳ)။


“မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ့နယ္၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ့နယ္ႏွင့္ အမရပူရၿမိဳ့နယ္တို့ဟာ မိမိေနအိမ္တြင္ေနထိုင္ေရး( Stay at Home) အစီအစဥ္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ Lock down မဟုတ္ပါဘူး။”“မိမိတို့ အေနျဖင့္ ဂ႐ုတစိုက္ COVID-19 ကာကြယ္ရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ ေနထိုင္ၾကမယ္ဆိုရင္ COVID-19 ေရာဂါကို ကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္မယ္လို့ ယုံၾကည္ပါတယ္။ အေရးႀကီးတာက Stay at Home ေနထိုင္ရေသာၿမိဳ့နယ္မ်ားရွိ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္အညီ ေနထိုင္ၾကပါရန္ လိုအပ္ ပါတယ္။”


“ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမွု ႀကီးႀကီးမားမား မထားဘဲ၊ စည္းကမ္းတက် လိုက္နာၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုအားလုံး COVID-19 ေရာဂါမွ ကင္းေဝးနိုင္ၾကပါေစ။ COVID-19 ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနသူမ်ားလည္း အျမန္ ေပ်ာက္ကင္းပါေစ ဆုေတာင္းအပ္ပါတယ္။” ဟု မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ျပည္သူလူထုသို့ အသိေပးေျပာၾကားသည္။

-------------------------------------------------------

မန္တလေးမြို့တွင်း Stay at Home သတ်မှတ်ထားသည့် မြို့နယ်အတွင်းရှိ လမ်းမအချို့ အသွားအလာအကန့်အသတ်ဖြင့် စိစစ်ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်က ပြုလုပ်သည့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးမှ သိရသည်။
COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရေးအတွက် မန္တလေးခရိုင်အတွင်းရှိ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်နှင့် အမရပူရမြို့နယ်တို့အား မိမိနေအိမ်တွင် နေထိုင်ရေး( Stay at Home) အစီအစဉ်တွင် အကျုံးဝင်ကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ကူးစက်ရောဂါများ ကာကွယ် နှိမ်နင်းရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၂၁ ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ အမိန့်ကို စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက် ညပိုင်းတွင် ကြေညာခဲ့သည်။


နေအိမ်တွင် နေထိုင်ရေး (Stay at Home) အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သောမြို့နယ်များ၌ နေထိုင်သည့် ပြည်သူများအနေဖြင့် အောက်ပါစည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရမည်။


(က) မိမိနေအိမ်တွင်သာ နေထိုင်ရန်


(ခ) အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် အိမ်မှနေ၍ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်၊


(ဂ) မဖြစ်မနေ ဈေးဝယ်ရန်အတွက် တစ်အိမ်လျှင် တစ်ဦးသာ သွားရောက်ရန်၊


(ယာဉ်မောင်းပါလျှင် (၂)ဦး ခွင့်ပြု)


(ဃ) ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း သွားရောက်ရန်ရှိပါက တစ်အိမ်လျှင် နှစ်ဦးသာ သွားရောက်ရန်၊ (ယာဉ်မောင်းပါလျှင် (၃) ဦး ခွင့်ပြု)


(င) နေအိမ်မှ ပြင်ပသို့ သွားလာလျှင် ပါးစပ်/နှာခေါင်းစည်း (mask) တပ်ရန်၊


(စ) ရပ်ကွက်အတွင်း ဈေးဝယ်ခြင်းအတွက် ယာဉ်မောင်းအပြင် ယာဉ်ပေါ်တွင် တစ်ဦး၊ ဆေးရုံဆေးခန်း သွားရောက်ခြင်းအတွက် ယာဉ်မောင်းအပြင် ယာဉ်ပေါ်တွင် နှစ်ဦးသာ သွားရောက်ရန်။


(၁) နေအိမ်တွင် နေထိုင်ရေး (Stay at Home) အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သောမြို့နယ်များရှိ အစိုးရဌာနများအနေဖြင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား (၂)ပတ်ရုံးတက်


(၂)ပတ်အိမ်မှနေ၍ ရုံးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်စေရေး အကြောင်းကြားချက် အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။


(၂) ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် ဘဏ်နှင့် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၊ စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်များ၊ စားသောက်ကုန်နှင့် သား၊ ငါး၊ အအေးခန်း လုပ်ငန်းများ၊ ဆေးဝါးနှင့် ဆေးပစ္စည်းကိရိယာ ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေးလုပ်ငန်းများ၊ ရေသန့်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေးလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စဉ်တစ်ကိုယ်ရည်သုံး ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် သွားရောက်သူများနှင့် ဆက်စပ်ဆောင်ရွက်ရသည့် လုပ်ငန်းများ၌ မဖြစ်မနေ တာဝန်ထမ်းဆောင်သူများသည် အလုပ်သို့ သွားလာခွင့်ရှိသည်။


(၃) ကုန်တင်သင်္ဘောများအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးရသည့် ပုဂ္ဂလိကဆိမ်ကမ်းများ၊ သင်္ဘောလိုင်း ဌာနေကိုယ်စားလှယ်ရုံးများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်စည် ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း (Freight Forwarder) ကုမ္ပဏီအေဂျင်စီများ၊ ကုန်သေတ္တာတင် မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းများ၊ ဆိပ်ကမ်းပို့ကုန်/သွင်းကုန် သယ်ဆောင်သည့် ကုန်တင်မော်တော်ယာဉ် ရေယာဉ်လုပ်ငန်းများ၊ ကုန်းတွင်းကုန်သေတ္တာစခန်းများ (Inland Container Depot) နှင့် ကုန်းတွင်းဆိပ်များ (Dry Port) မှ ဝန်ထမ်းများသည် အလုပ်သို့ သွားလာခွင့်ရှိသည်။


(၄) ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုပေးရသောလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် စာပို့တိုက်ဝန်ဆော်ငမှုလုပ်ငန်း၊ ကြိုးဖုန်းနှင့် မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများ၊ တာဝါနှင့် ဖိုင်ဘာပြုပြင် ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမှ ဝန်ထမ်းများသည် အလုပ်သို့ သွားလာခွင့်ရှိသည်။

(ဆိုင်ဖွင့်လှစ်၍ တယ်လီဖုန်းရောင်းချခြင်း၊ ဒေတာရောင်းချခြင်းများ ခွင့်မပြု)။


“မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်နှင့် အမရပူရမြို့နယ်တို့ဟာ မိမိနေအိမ်တွင်နေထိုင်ရေး( Stay at Home) အစီအစဉ်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ Lock down မဟုတ်ပါဘူး။”


“မိမိတို့ အနေဖြင့် ဂရုတစိုက် COVID-19 ကာကွယ်ရန် လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ နေထိုင်ကြမယ်ဆိုရင် COVID-19 ရောဂါကို ကာကွယ် ထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ အရေးကြီးတာက Stay at Home နေထိုင်ရသောမြို့နယ်များရှိ ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ နေထိုင်ကြပါရန် လိုအပ် ပါတယ်။”


“ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှု ကြီးကြီးမားမား မထားဘဲ၊ စည်းကမ်းတကျ လိုက်နာကြရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်။ ပြည်သူလူထုအားလုံး COVID-19 ရောဂါမှ ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ။ COVID-19 ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေသူများလည်း အမြန် ပျောက်ကင်းပါစေ ဆုတောင်းအပ်ပါတယ်။” ဟု မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်က ပြည်သူလူထုသို့ အသိပေးပြောကြားသည်။

Post a Comment

Previous Post Next Post